Inlichtingenstaat_KB19_RPG

Aan de colleges van kerkrentmeesters van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de actie Kerkbalans 2019

Dordrecht, maart 2019

                                                                       

Geachte dames en heren, 

Hierbij ontvangt u de vragenlijst inzake de resultaten van de actie Kerkbalans 2019 in uw gemeente. 

Het streven van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland is om u zoveel mogelijk daadwerkelijke ondersteuning te geven bij uw plaatselijke geldwervingsactiviteiten in het kader van de actie Kerkbalans.

Deze ondersteuning kan pas tot zijn recht komen, wanneer wij beschikken over volledige en betrouwbare informatie van de gemeenten. Door het beschikbaar komen van deze gegevens, heeft onze Raad de mogelijkheid om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van o.m. de resultaten van de actie Kerkbalans 2019. Deze gegevens worden steeds meer gebruikt door gemeenten om hun resultaten met landelijke of provinciale gemiddelden te vergelijken. De rapportage over Kerkbalans 2018 vindt u hier.

U begrijpt dat wij daarvoor uitsluitend afhankelijk zijn van de door u verstrekte informatie. Daarom verzoeken wij u het vragenformulier in te vullen, in ieder geval de vragen 1 t/m 4 maar zo mogelijk ook de andere vragen.

Vanzelfsprekend zal de informatie, die door middel van het formulier aan ons wordt verstrekt, door onze Raad niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De gegevens worden door onze Raad alleen gebruikt voor het maken van totaal-overzichten.

Het invullen van het formulier vraagt slechts even tijd. Wij vertrouwen erop dat u deze tijd ter beschikking wilt stellen waardoor onze Raad u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn. 

Indien mogelijk zouden wij het formulier graag vóór 1 mei 2019 ontvangen. De gegevens van de formulieren die dan binnen zijn kunnen worden gebruikt voor de eerste rapportage van de uitkomsten tijdens de Algemene Vergadering van de VKB op 11 mei aanstaande. Maar neemt u de tijd voor het invullen, het is uiteindelijk belangrijker dat het formulier wordt ingezonden dan wanneer wij het ontvangen.

Hoogachtend,                                     

namens de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving,

Jan Schinkelshoek, voorzitter

Matthijs van Seventer, secretaris

DEEL 1: Inlichtingenstaat Kerkbalans 2019

 • Graag de volledige naam/titel van het college van kerkrentmeesters, bijvoorbeeld 'Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Kerkdorp".

 • Telefoonnummer voor eventuele vragen.
  Gebruik alleen cijfers.

  Het getoonde e-mailadres is bekend in ons systeem. U ontvangt hierop na verzending een e-mail met de door u ingevulde gegevens.

 • Hoeveel leden heeft uw gemeente per 1 januari 2018?

  Hoeveel leden telt de gemeente per 1 januari 2019?

 • Klik op het vak en kies vervolgens de actuele datum.

1. Toezeggingen en opbrengst Kerkbalans

 • Hoeveel is voor Kerkbalans 2018 toegezegd?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

  Welke opbrengst had Kerkbalans in 2018?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

 • Hoeveel is voor Kerkbalans 2019 toegezegd?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

  Is er meer of minder toegezegd in 2019 ten opzichte van 2018?
  Klik op het vak en selecteer de zin die op uw gemeente van toepassing is.

 • Wat is volgens u de reden dat de toezeggingen in 2018 en 2019 zich zo verhouden?

2. Aantal bijdragers en toezeggers

 • Hoeveel bijdragers waren er bij Kerkbalans 2018?

  Hoeveel toezeggers zijn er bij Kerkbalans 2019?

3. Samenstelling inkomsten van de gemeente

 • De volgende vragen gaan over de inkomsten van uw gemeente over 2017 en 2018. De rubricering sluit aan bij de modellen jaarrekeningen zoals gebruikt voor de toezending aan het CCBB, of zoals ingevoerd in FRIS.
 • Gebruik voor alle vragen gehele getallen zonder komma en punten.

 • Bedrag actie Kerkbalans is onderdeel van levend geld. Pas op dit niet twee keer mee te tellen.

4. Erfstellingen en legaten

 • Regelmatig komt het voor dat gemeenten inkomsten genieten uit legaten en nalatenschappen van gemeenteleden. Hoeveel legaten en nalatenschappen ontving u in 2018?

  Welk bedrag ontving u in 2018 aan legaten en nalatenschappen?
  Wanneer u de vorige vraag met 0 hebt ingevuld kunt u hier ook 0 invullen.

5. Samenstelling uitgaven van de gemeenten

 • Graag alle bedragen in gehele getallen, zonder komma en punten.

  -

6. Speciale publiciteit rond Kerkbalans

 • Vaak blijkt dat in de plaatselijke gemeenten en kerken sprake is van grote vindingrijkheid en originaliteit betreffende de publiciteit die vóór en ná de actie Kerkbalans is gehanteerd. Wanneer in uw gemeente speciale edities van kerkbladen of bijzondere zelfgemaakte folders e.d. verschenen zijn, dan zullen wij het op prijs stellen daarvan één of meer exemplaren te mogen ontvangen, opdat andere colleges van kerkrentmeesters daarmee hun voordeel kunnen doen. Voor uw medewerking hiervoor zeggen wij u gaarne hartelijk dank.

7. Opmerkingen

 • Dit is het einde van de vragenlijst. Klik onderaan op deze pagina op de knop [Formulier verzenden] om de vragenlijst af te sluiten.

  U ontvangt uw antwoorden per e-mail op het adres waarmee u bent ingelogd.

  Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via:

  telefoonnummer: 078 639 366 66

  e-mail: info@kerkrentmeester.nl

* Vereiste velden