Vóór 1 juli 2019 voldoen aan informatieplicht energiebesparende maatregelen

Vóór 1 juli 2019 moet u melden welke energiebesparende maatregelen u neemt voor uw kerk.Dit vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De informatieplicht komt van de rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering. Deze wetgeving geldt ook voor bijna alle kerken (afzonderlijke locaties).

U bent informatieplichtig als aan beide onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. Uw kerk is een inrichting volgens de wet milieubeheer. Dat is het geval als op uw kerk tenminste één van de volgende drie situaties van toepassing is:
    1. Er is een verwarmingstoestel met een vermogen groter dan 130 kWthermisch
    2. Er zijn elektromotoren met een vermogen van samen meer dan 1,5 kW (airco’s, carillons, ventilatoren, etc. Motoren van <0,25 kW worden niet meegerekend)
  2. Uw kerk heeft een verbruik van jaarlijks >50.000 kWh elektriciteit en/of >25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent = 710 GJ warmte)

Hoe doet u melding?
Vóór 1 juli moet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt. Als u geen maatregelen neemt, moet u dat ook melden en daarvoor een reden opgeven. De Omgevingsdienst in uw regio checkt of u voldoet aan de informatieplicht. Als dat niet het geval is, kunt u een boete krijgen.U moet om de 4 jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen.

Wat moet u doen?
Voldoen aan de informatieplicht kost wel wat inspanningen. De overheid heeft een flinke lijst met Erkende Maatregelen opgesteld. Omdat kerken niet allemaal hetzelfde zijn moet gekeken worden welke erkende maatregelenlijst van toepassing is op het gebouw. U onderzoekt uw gebouw en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. En zo nee, waarom niet. U dient uw jaarverbruik te weten om te bepalen voor welke locatie(s) de informatieplicht geldt. Dit verbruik staat op uw jaarafrekening. De afrekening vindt u in uw online portal bij de leverancier. U kunt vervolgens zelf aan de slag via de website van de RVO . Bron: Energie voor Kerken