VKB wil investeren in vernieuwing kerkbeheer

In zijn vergadering van 9 december 2017 heeft het hoofdbestuur van de VKB zich gebogen over de toekomst van het kerkbeheer binnen de Protestantse Kerk en de rol van de VKB daarbij. Ontwikkelingen in 2017, o.a. gesprekken over mogelijke koepelvorming, gaven daar aanleiding toe. Het hoofdbestuur van de VKB wil fors investeren in de vernieuwing van het kerkbeheer. Enerzijds zal dit gericht zijn op versterking van het netwerk, landelijk, maar vooral ook regionaal. Anderzijds zal het gericht zijn op het stimuleren van pro-actief kerkbeheer. Vanuit deze vernieuwing - met de VKB in een herkenbare rol - zoekt de VKB de samenwerking met alle instanties die zich (of voor zover ze zich) bewegen op het gebied van kerkbeheer ten behoeve van de Protestantse Kerk. Met name de Dienstenorganisatie en KKAKKG zijn daarin van belang, maar ook met andere partijen worden verbindingen gezocht.

Missie en visie van de VKB

Op de website van de VKB staat het doel van de VKB als volgt omschreven: Het doel van de VKB is drieërlei:

- belangenbehartiging voor de leden door deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), door participatie in organen en organisaties die van belang zijn voor kerkbeheer en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk, zodat overal waar beleid gemaakt wordt voor of in de kerk het kerkrentmeesterlijk perspectief meespeelt;

- optreden als service instituut door het aanbieden van diensten die aansluiten op de behoeften van de leden;

- optreden als kennisinstituut door middel van deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is.

Het hoofdbestuur van de VKB constateert, dat het de wisselwerking tussen de drie verschillende componenten is, die de VKB meerwaarde geeft op alle drie de terreinen. De wisselwerking tussen dienstverlening, kennisinstituut, vereniging en belangenbehartiging werkt voedend en geeft onze vereniging en relatief kleine werkorganisatie kritische massa.

De VKB staat voor het vaststellen van een nieuw beleidsplan voor de aankomende vier jaar (2018-2022). Dat betekent vanzelf dat er ook weer gekeken wordt naar missie en visie. De contouren voor de aankomende vier jaar tekenen zich af. Doelstelling zal zijn dat de VKB als vereniging haar plaats in de regio’s versterkt en daarmee een goede plaats kan innemen in de zich vernieuwende kerkorganisatie. Daarnaast zal de aankomende vier jaar volledig worden ingezet op innovatie gericht op de omslag naar pro-actief werken in alle geledingen van kerkbeheer. De VKB analyseert de situatie in en rond de Protestantse kerk zodanig, dat alle drie de pijlers van de VKB nog steeds van groot belang zijn. Er is reden genoeg om in alle veranderingen in en rond de kerk een vitale, positief-kritische vereniging van kerkrentmeesters te hebben die de ontwikkelingen op de voet volgt, en waar nodig en nuttig van een eigen geluid voorziet.

Samenwerking

Tegelijk is optimalisering van kennis- en datavalorisatie op het terrein van kerkbeheer, en van dienstverlening gericht op deskundigheidsbevordering van kerkrentmeesters in alle taken die hen kerkordelijk zijn toevertrouwd, en die zich aan hen voordoen, in de veranderende omstandigheden een belangrijke prioriteit. De VKB onderschrijft de noodzaak om ten dienste van die optimalisering samen te werken met alle instanties die zich (of voor zover ze zich) bewegen op het gebied van kerkbeheer ten behoeve van de Protestantse Kerk. Met name de Dienstenorganisatie en KKAKKG zijn daarin van belang, maar ook met andere partijen worden verbindingen gezocht.

Voorgesteld wordt om de aankomende vier jaar ervaring op te doen met samenwerking die bestaat uit een netwerk van een viertal samenwerkingsprojecten. Het zijn de volgende.

1. Project afstemming directe dienstverlening
2. Project innovatie pro-actief kerkbeheer
3. Project Academy kerkbeheer
4. Project innovatie geldwerving

Ad 1 Project afstemming directe dienstverlening

Participerende organisaties in de samenwerking organiseren uitwisseling en afstemming inzake de behandeling van inhoudelijke adviesvragen op het terrein van kerkbeheer. Er komt dus een operationeel afstemmingsoverleg met betrekking tot adviesvragen en doorverwijzingsmogelijkheden.

Ad 2 Project innovatie pro-actief kerkbeheer

Ten behoeve van integraal pro-actief kerkbeheer wordt er door participerende organisaties in de samenwerking gezamenlijk gewerkt aan het verzamelen, verrijken en uitwisselen van geaggregeerde kennis en data met betrekking tot kerkbeheer. Binnen de samenwerking wordt ook samengewerkt om te komen tot een werkbaar digitaal analyse-intstrument (dashboard) voor plaatselijke kerkrentmeesters. (PAKBit = Pro-Acytief KerkBeher it-instrument).

Ad 3 Project Academy kerkbeheer

Er wordt in gezamenlijkheid een program van opleiding, training en deskundigheidsbe-vordering van kerkrentmeesters ontwikkeld, mede gericht op het implementeren van integraal pro-actief kerkbeheer in de aankomende vier jaar.

Ad 4 Project innovatie geldwerving

Inzake geld- en fondsenwerving wordt bestaande samenwerking gestroomlijnd. Rollen van RPG, C&F, VKB, LRP, Kerkbalans/ICG worden opnieuw gedefinieerd. Ook plaatselijke geldwerving krijgt prioriteit de aankomende vier jaar binnen het program van training en deskundigheidsbevordering plaatselijke kerkrentmeesters.