VKB 9 juni 100 jaar!

Vandaag, 9 juni 2020, is het precies honderd jaar geleden dat de Vereniging voor Kerkvoogdijen VVK (Nederlands Hervormd) werd opgericht. Samen met het Landelijk Verband voor Commissies van Beheer LVCB (Gereformeerd) vormde deze de rechtsvoorganger van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB).

Aanleiding voor de oprichting was het gegeven dat veel gemeenten niet in staat waren hun predikanten voldoende te betalen, er heerste daar ‘armoede in de pastorie’. De verenigde kerkvoogden van die tijd vonden dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle hervormde gemeenten was en dat de landelijke organisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) dit moest oppakken. De VVK kende in het begin nog een militantere parelelle organisatie (Vereeniging van Protesteerende Kerkvoogdijen) die de landelijke kerk met juridische procedures tot actie wilde dwingen; later zijn beide organisaties gefuseerd.

Na haar oprichting heeft de VVK zich ontwikkeld tot een organisatie die de kerkvoogden (later: kerkrentmeesters) bij al hun taken op het gebied van kerkbeheer (zorg voor betaalde medewerkers en vrijwilligers in de gemeente, onderhoud van gebouwen en begraafplaatsen, geldbeheer en -werving, en organisatorische werkzaamheden zoals archivering, ICT et cetera) ondersteunde. Inmiddels werd ook in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) een vergelijkbare organisatie (het LVCB) opgericht; een jaar na de fusie van NHK, GKN en de Evangelisch Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland fuseerden beide verenigingen tot de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Door corona worden de festiviteiten rond het eeuwfeest anders ingevuld of uitgesteld, maar de vreugde en dankbaarheid dat de Vereniging al honderd jaar dit mooie werk heeft mogen doen is er niet minder om. Cor de Raadt, voorzitter van de VKB verwoordt het als volgt:

Cor

“Met het bereiken van de mijlpaal 100 jaar VKB en zijn voorgangers VVK en LCVB realiseer je je dat er een eeuw geleden betrokken kerkrentmeesters waren die beseften dat – bijvoorbeeld om de traktementen voor predikanten verantwoord te regelen – bovenplaatselijke netwerken nodig waren om dat te realiseren. Je beseft ook dat we als VKB voortbouwen op kennis, doorzettingsvermogen en geloof van vele generaties voor ons. Het drukt je ook op de verantwoordelijkheid om daar ook nu en eigentijds vorm aan te geven. Met die intentie vieren we het eeuwfeest en mogen we vertrouwen op Gods zegen bij het toekomstig werk van de VKB.”