VKB Vereniging & ANBI

Wat is de VKB?

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 januari 2005 opgericht. De Vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB).

Leden van de VKB kunnen zijn: gemeenten, welke behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, te weten Protestantse Gemeenten, Hervormde Gemeenten, Gereformeerde Kerken en Evangelisch-Lutherse Gemeenten, of federaties van deze gemeenten. Deze leden worden in de VKB uitsluitend vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 93 % van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is een zelfstandige organisatie. Zij werkt wel ten dienste van de Kerk, maar neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Protestantse Kerk in Nederland.

Organisatie van de VKB

De VKB is een vereniging met een decentrale structuur.  Er bestaan provinciale afdelingen met elk een eigen afdelingsbestuur. Het landelijk hoofdbestuur bestaat uit leden vanuit de provinciale afdelingen, aangevuld met een aantal leden die direct zijn benoemd (op basis van gewenste kwaliteiten). Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. De VKB en haar bureau wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd uit de contributies van de leden. Daarnaast kunnen provinciale afdelingen een (bescheiden) eigen contributie heffen voor de eigen afdelingsonkosten. Zie voor een overzicht van de contributies hier.

Doel van de VKB

Het doel van de VKB is drieërlei:

- belangenbehartiging voor de leden door deelname aan onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden binnen de kerk (voor medewerkers en predikanten), door participatie in organen en organisaties die van belang zijn voor kerkbeheer en door een rol te spelen in de beïnvloeding van ontwikkelingen binnen de kerk, zodat overal waar beleid gemaakt wordt voor of in de kerk het kerkrentmeesterlijk perspectief meespeelt;

- optreden als service instituut door het aanbieden van diensten die aansluiten op de behoeften van de leden;

- optreden als kennisinstituut door middel van deskundigheidsbevordering en het verzamelen, ontsluiten en ter beschikking stellen van informatie die voor colleges van kerkrentmeesters van belang is.

Adres

Landelijk Bureau Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer                                
Bezoekadres: Nic. Maessingel 271 D, 3311 KS Dordrecht.
(bij navigatie invoeren: “Singel 271”)
Postadres: Postbus 176, 3300 AD Dordrecht.
Telefoon: 078-639 36 66.
E-mail:info@kerkrentmeester.nl
Bank: Rabobank NL17 RABO 0102 9388 65                                                                

 

                                                                     

Ligging in Dordrecht

                                                                                      

Meer informatie & ANBI

Alle informatie op deze pagina is ook bedoeld voor legitimering van de ANBI status. Het RSIN-nummer is 100003054. Klik op onderstaande titels om de pagina te openen in een nieuw tabblad van uw browser:

Statuten en huishoudelijk reglement van de VKB

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Beleidskader en Beleidsplan 2013 - 2017

Beleidsplan 2018-2022