PKN afdrachten

Inhoud: Quotum en solidariteitskas | Percentage van inkomsten | Feiten en cijfers Protestantse Kerk

Quotum en solidariteitskas

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en dienstverlenende) werk. Deze verplichting wordt omschreven in ordinantie 11 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk (ordinantie die gaat over de ‘vermogenrechtelijke aangelegenheden’ van de kerk).

In deze ordinantie staat onder hoofdstuk IV ‘De Generale Financiën van de Kerk’ bij artikel 20 lid 3, dat de kleine synode een quotum - een evenredig aandeel van het inkomen - mag heffen van de gemeenten en van de diaconieën om de arbeid van de bovenplaatselijke kerk te financieren.

In de uitvoeringsregeling behorend bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas wordt uitgewerkt hoe deze quota worden geheven. Volgens deze regeling worden aan plaatselijke gemeenten verplichte aanslagen opgelegd, namelijk:

- aan de gemeenten een kerkrentmeesterlijk quotum en een heffing voor de Solidariteitskas;
- aan de diaconieën een diaconaal quotum.
- voor de Solidariteitskas een vast bedrag per belijdend lid. Omdat over dat bedrag soms onduidelijkheid is, zetten we het hier even op een rij.

Toekenning van subsidies vanuit de Solidariteitskas vindt plaats door de Commissie Steunverlening. Zie hier (onderaan de pagina).

Percentage van inkomsten

Deze quota zijn gebaseerd op een percentage van (een deel van) de inkomsten van een gemeente of diaconie, waarbij in het diaconaal quotum ook nog rekening gehouden wordt met een bedrag per belijdend lid. Voor de solidariteitskas dient door de plaatselijke gemeenten een verplichte bijdrage te worden betaald op basis van het aantal belijdende leden van een gemeente. Op site van de Protestantse Kerk is meer informatie te vinden.

Zie: ‘quotisatieregelingen’ (directe link svz 15 oktober 2019)
Of: ‘solidariteitsfonds’ (directe link svz 15 oktober 2019)

Feiten en cijfers Protestantse Kerk

Elk jaar komt er een overzicht uit over de ontwikkeling van het ledenaantal en andere gegevens van de kerk (statistische jaarbrieven). U vindt deze feiten en cijfers op de website van de Protestantse Kerk hier.  Financiële gegevens van de landelijke kerk en van Kerk in Actie over 2018 vindt u hier.

 


Update 15 oktober 2019