Ledenadministratie

Inhoud: Ledenregistratie |  SILA | Handleiding | Belangwekkende websites |  Doop- belijdenis- en huwelijksregisters

Ledenregistratie

In de generale regeling ledenregistratie wordt de regelgeving rondom ledenregistratie weergegeven. De ledenregistratie van gemeenten is een groot goed: het zorgvuldig bijhouden en muteren van bestanden van leden en ledengegevens is van levensbelang voor de instandhouding van de gemeenten (zie voor ‘generale regelingen’ op deze kennisbank bij: ‘organisatie’ > ‘kerkrecht’)

Zie voor informatie op de website van de Protestantse Kerk. Hier vindt u een directe link (svz 20 juni 2019)

De gemeentelijke ledenregistratie is één van de oudste bronnen voor genealogie en bevolkingsonderzoek en vormt de belangrijkste verklaring voor het succes van de geldwerving door Protestantse gemeenten.

Het bijhouden van een ledenregister is bij uitstek een activiteit waarvoor bovenplaatselijke samenwerking gewenst is. Weliswaar zullen wijkouderlingen een goed beeld hebben van de ledenmutaties bij vertrek en overlijden in hun wijk, maar inkomende gezinnen zijn als zodanig niet herkenbaar.

SILA

Vandaar dat het interkerkelijk samenwerkingsverband SILA is opgericht, dat verhuizingen van leden registreert en doorgeeft aan de landelijke ledenregistraties van de aangesloten kerkgenootschappen. Voor de Protestantse Kerk wordt de landelijke ledenregistratie verzorgd door het team Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP). Gemeenten kunnen hun eigen systemen hanteren, maar deze moeten wel met LRP worden gesynchroniseerd, ook om verhuismutaties en veranderingen in de situatie van leden te kunnen opnemen.

Handleiding 

De Protestantse Kerk heeft een handleiding ontwikkeld voor ledenadministrateurs en lokale beheerders. Zie: hier.

Veel (grotere) gemeenten werken voor hun ledenregistratie met het automatiseringspakket SCIPIO dat ook een koppeling met de landelijke ledenregistratie heeft.

Belangwekkende websites:

LRP: lrp-netwerk.pkn.nl
SILA: http://www.sila.nl/
SCIPIO: http://www.hagru.nl/   (kijk bij Scipio)

Doop- belijdenis- en huwelijksregisters

Volgens de Kerkorde (ordinantie 11-2-7) is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het bijhouden van de registers van de gemeente: doopboek, belijdenisboek en -indien aanwezig- het trouwboek.

Deze boeken (i.e. doopregister, ledenregister, overlijdensregister en huwelijksregister) zijn, ingericht naar een door het breed moderamen van de generale synode vastgesteld model, te verkrijgen bij uitgeverij Het Boekencentrum. Website van Het Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/. U kunt de betreffende registers het makkelijkst vinden in de webwinkel van Het Boekencentrum door de termen 'doopregister'. 'ledenregister', 'overlijdensregister' of 'huwelijksregister' in te vullen in het zoekveld op de openingspagina (svz 14 aug. 2018).

Informatie over privacy en de gegevens in de registers vindt u op de website van de Protestantse Kerk bij 'archiefbeheerder’. Hier vindt u een directe link (svz 20 juni 2019).

 

Update 20 juni 2019