Beleidsontwikkeling

Inhoud: Beleidsbepaling | Structuren / samenwerking

Beleidsbepaling

Het beleidsplan is het document waarin wordt verwoord welke visie de gemeente heeft op haar toekomst in de komende jaren. Het plan wordt opgesteld voor vier jaren, vastgesteld door de kerkenraad na overleg met de gemeenteleden.

Het College van kerkrentmeesters heeft (volgens Kerkorde ordinantie 11 - 2 -7) tot taak - in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad - de materiële en financiële voorwaarden te scheppen voor het leven en werken van de gemeente door o.a. mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan.

Een interessant verdiepende bijdrage over de rol van beheer en beleid in de gemenete van de hand van ds. Lieuwe Giethoorn vindt u op de website van de Protestantse Kerk. Kijk: hier.

Structuren / samenwerking

In deze tijd van krimpende gemeenten kan het verstandig zijn om voor beheerzaken te rade te gaan bij grotere structuren of samenwerking te zoeken met aanpalende gemeenten. Vaak is er niet eens een geldprobleem, maar een gebrek aan menskracht om de noodzakelijke beheertaken te kunnen blijven uitvoeren. Te denken valt dan aan het combineren van de administraties met andere gemeenten, bijvoorbeeld in een gezamenlijk kerkelijk bureau, maar ook fusies dienen te worden overwogen.

Het is zaak daarmee niet te wachten totdat de gemeente te klein is om zelfstandig te kunnen voortbestaan; samenwerking moet voortkomen uit kracht en niet uit zwakte.

Sowieso is het nuttig op de hoogte te zijn van wat er in buurgemeenten leeft. Een regulier overleg met collega-kerkrentmeesters in die gemeenten is zeker niet overbodig.

Bezoek vooral ook de door uw VKB-afdeling in de provincie georganiseerde jaarvergaderingen en regiobijeenkomsten. Daar ontmoet u mede-kerkrentmeesters. Het is zaak om van elkaar te leren en elkaar als kerkrentmeesters van verschillende gemeenten te versterken.

Update 13 juni 2019