Financiën kerk

Inhoud: Begroting en jaarrekening, FRIS | Inschrijving bij Kamer van Koophandel | Generaal en Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (GCBB en CCBB)  | Omslag bezettingsbijdrage predikanten  | Boekhouding en ICT | Penningmeester & administrateur

Begroting en jaarrekening, FRIS

In ordinantie 11 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk zijn bepalingen te vinden over onder meer de begroting en het collecterooster (artikel 6), de jaarrekeningen (artikel 7) en de betrokkenheid van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (artikel 8). Artikel 9 spreekt vervolgens nog over bijzondere situaties met betrekking tot het toezien door het regionale college.

In het najaar van 2018 is een nieuw digitaal aangiftesysteem geintroduceerd (FRIS = Financiëel Rapportage en Informatie Systeem). Informatie hierover vindt u in de VKB-nieuwsbrief van september 2018. (even doorscrollen).
 
Onderliggend is in november 2018 een nieuwe 'richtlijn' voor begroting en jaarrekening van kracht geworden, met nieuwe modellen. U vindt de documenten hier:
brief GCBB  /  model begroting  /  model jaarrekening  /  richtlijn  /   kerkenraadsverklaring   /  controleverklaring
U vindt meer informatie over FRIS en het fiancieel toezicht op de website van de Protestantse Kerk.  Zie: hier.  

Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Een plaatselijke gemeente en een diaconie zijn rechtspersoon. Maar ze zijn rechtspersoon 'sui generis', zoals dat heet: 'naar eigen aard'. Een kerk is geen stichting of vereniging maar kerk. Toch wordt dat in het maatschappelijk en zakelijk verkeer steeds minder goed begrepen, en vragen andere partijen om een KvK nummer. Is er iets tegen om als kerkelijke organisatie ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel, dat immers steeds meer gezien wordt als een openbaar register van rechtspersonen die deelnemen aan het zakelijk verkeer (niet zijnde natuurlijke personen). Zie voor de visie op dit vraagstuk hier.

Generaal en Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (GCBB en CCBB) 

Informatie over taken, rol en werkwijze van de CCBB's (Classicale Colleges voor Behandeling van Beheerszaken) vindt u hier.  (svz link 15 oktober 2019). In het juninummer 2018 van 'Kerkbeheer' vindt u op pagina 26 een interessant artikel over taak en functie van het CCBB. U kunt het nummer raadplegen, klik: hier.  Het overkoepelend orgaan in de Protestantse Kerk luistert naar de naam: Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB). Dit heeft tot taak het financieel toezicht in de gehele kerk van impulsen te voorzien, uniform te laten verlopen en van goede kwaliteit te doen zijn.

Omslag bezettingsbijdrage predikanten 

De actuele cijfers in verband met de bezettingsgbijdragen voor predikanten zijn in de nieuwsbrief van oktober 2019 weer beschikbaar gekomen.

Boekhouding en ICT

Boekhouding vormt een onderdeel van de (financiële) administratie. Doelstelling daarvan is in de eerste plaats het verschaffen van informatie ten behoeve van het besturen van de kerkelijke huishouding. Juiste, volledige en tijdige informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoord bestuur. Daarnaast dient zij als middel om verantwoording te kunnen afleggen over het in de afgelopen periode gevoerde beleid.

Naast de financiële administratie worden onderscheiden: salarisadministratie, traktementenadministratie en de vrijwillige bijdragenadministratie. Ter ondersteuning van de financiële administratie fungeren debiteuren- en crediteurenadministratie.

Bij de inrichting van de financiën van de plaatselijke gemeente is het van belang dat het regelen van het betalingsverkeer (bevoegdheid tot betalen) en het boeken van de betalingen door verschillende personen wordt uitgevoerd.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen hun financiële administratie in eigen beheer te doen, ofwel in samenwerking met andere gemeenten, ofwel uitbesteden aan een extern administratiekantoor.

Het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA) in Amersfoort is uit de Protestantse Kerk voortgekomen administratie-kantoor dat de administraties van zo’n 400 gemeenten uitvoert. Zie: http://www.kkgkka.nl/kka/

Voor gemeenten die zelf de administratie voeren is een groot aantal automatiseringspakketten beschikbaar. De Protestantse Kerk heeft in samenwerking met het KKA afspraken gemaakt met de organisatie Twinfield en adviseert gemeenten van dit pakket gebruik te maken. (Zie: http://www.twinfield.nl/kka/). Dit pakket communiceert met het administratieve pakket van de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP).

Voor gemeenten die hun ledenadministratie voeren met het pakket SCIPIO biedt de firma Hagru een bijpassend financieel pakket (CashflowPro) aan. Zie: http://www.hagru.nl/

Penningmeester & administrateur

Naar aanleiding van diverse vragen is er door de VKB een mogelijke instructie voor een penningmeester en voor een administrateur samengesteld. Als u er op wilt reageren of verbeterpunten wilt aandragen, mail: info@kerkrentmeester.nl.
De documenten vindt u hier:
'Mogelijke instructie penningmeester'
Mogelijke instructie administrateur'

 

Update 15 oktober 2019