Voorjaarsvergadering provinciale afdeling Groningen – Drenthe

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering van onze afdeling op maandag 8 april 2019 om 19.45 uur in “ ‘t Gorechthuis” Hortuslaan 1, 9751 BE Haren.

De agenda luidt als volgt :

1. Opening en welkom

2. Vaststellen van de agenda

3. Eventuele mededelingen

4. Vaststelling jaarverslag 2018 (bijgevoegd).

5. Verslag kascontrole commissie

6. Vaststelling jaarrekening 2018 (bijgevoegd).

7. Vaststelling begroting 2019 (bijgevoegd).

8. Verkiezing lid (leden) kascontrole commissie

9. Plannen bestuur voor het werk in de ringen

10. Beantwoording vooraf ingediende vragen

11. Bestuursverkiezing. (aftredend is de heer A. Hemssems en door het bestuur wordt voorgesteld de heer L. Spijk)