Algemene Leden Vergadering van de afdeling Delta

Deze ALV wordt gehouden op dinsdag 22 oktober 2019 in het verenigingsgebouw “De Ontmoeting”, `s-Gravenstraat 1, 4431 AA ‘s-Gravenpolder.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en welkom;

2. Vaststellen van de agenda;

3. Notulen van de ALV van 28 mei 2019; zie bijlage 1

4. Bestuursverkiezing: het bestuur stelt voor de heer C.J. (Peter) Simons uit Terneuzen te benoemen als bestuurslid. Uiteraard staat het u vrij om tot en met de datum van de ALV tegenkandidaten in te dienen bij de secretaris;

5. Officiële voordracht voor zitting in de VKB ledenraad namens de VKB afdeling Delta. Aangemeld zijn het afdelingsbestuurslid de heer J.F. (Ko) Dieleman uit Hoek en de heer D.J. (Dirk-Jan) Burger uit Tholen. Wij zoeken nog iemand uit het Zuid-Hollandse deel van de afdeling Delta die ons wil vertegenwoordigen als lid van de ledenraad zie bijlage 2 Het staat u vrij om tegenkandidaten in te dienen tot en met de datum van de ALV.

6. Wij zoeken nog een 3e lid voor de ledenraad namens de afdeling Delta;

7. Het vaststellen van het afdelingsreglement voor Delta; zie bijlage 3

8. Kennisneming van de goedkeuring van het jaarverslag Stichting Behoud Kerkelijke

Gebouwen Zuid-Nederland; zie bijlage 4

9. Rondvraag;

10. Sluiting.

 

De secretaris a.i. L.M. (Leen) Moerland l.moerland@kerkrentmeester.nl