Algemene Ledenvergadering VKB 14 april jl

Verslag van de ALV 14 april 2018

Voorzitter mr. Peter de Lange opende de vergadering met een woord van welkom aan allen, maar in het bijzonder aan dhr. D. Bijl, erelid en aan dhr. J. Schinkelshoek, voorzitter van de RPG. Later ook aan dr. De Reuver. Hij las uit de Bijbel een passage uit Galaten 6, stond stil bij de uitspraak: ‘draagt elkanders lasten’ en ging voor in gebed.

In zijn jaartoespraak stond de voorzitter stil bij het voorgenomen beleid voor de aankomende vier jaar. De VKB gaat door met een integraal in tact gelaten bureau in Dordrecht, maar blijft gericht op samenwerking. Er zijn vier belangrijke projecten gedefinieerd. In de meivergadering van het hoofdbestuur zal een nieuw beleidsplan 2018-2022 worden vastgesteld en dan ook op de website van de VKB worden gepubliceerd. De Lange stond stil bij de veranderingen in de kerk op basis van Kerk 2025. De reorganisatie naar elf classes vindt in 2018 plaats. De VKB zal zich daarnaar richten. Het vertrouwde concept ‘klavertje vier’ dient te worden aangepast. Er wordt uitgekeken naar hoe de nieuwe praktijk, ook met het verschijnen van de classispredikanten, zal gaan uitpakken. Tenslotte noemde de voorzitter het eeuwfeest van de VKB dat in het verschiet ligt. De VKB zelf is ook in verandering. Er is sprake van een bestuurswijziging naar een kleiner bestuur, naar het installeren van een ledenraad en naar een forsere rol voor de afdelingen. Er is sprake van een nieuwe periode die ingaat. Dat zal ook gelden voor het voorzitterschap. De Lange zal dit jaar terugtreden. In het najaar zal er afscheidssymposium worden georganiseerd.

Het verslag van de ALV-vergadering van 22 april 2017 werd zonder opmerkingen vastgesteld. Dat gold ook voor het jaarverslag van het hoofdbestuur over 2017. Penningmeester Van der Burg lichtte kort de jaarrekening en het contributievoorstel toe. Ook dit agendapunt leverde geen vragen op. De jaarrekening werd vastgesteld met dank aan de penningmeester en de commissie FFZ. Met regelmatig terugkerend applaus werden de heren De Vries, Kamminga, Bol en Buddenberg benoemd of herbenoemd tot lid van het hoofdbestuur, alsook mw. Sommer-De Vries. Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter gaf dhr. Schinkelshoek, voorzitter van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving wat ruimer de gelegenheid om zijn verhaal te doen. Schinkelshoek presenteerde, ondersteund met aansprekende dia’s, de achtergond van de inspanningen vanuit de RPG om de plaatselijke geldwerving in de gemeenten te stimuleren en te ondersteunen. Ook deelde hij een eerste inschatting (op basis van de jaarlijkse steekproef) van de opbrengst mee. De trend is nog niet gekeerd van min of meer, maar er is wel sprake van minder min, plus een groter aantal gemeenten met stabiele of hogere opbrengsten.

Na de pauze hield dr. René de Reuver de eerste VKB-lezing over het thema ‘De kerkrentmeester en Kerk 2025’. In een korte eerste reactie legde de directeur van de VKB, drs. Jos Aarnoudse, hem een aantal vragen voor, waarna er nog een levendige uitwisseling van gedachten met de aanwezigen in de zaal plaatsvond.

Het geheel werd afgesloten met een optreden van organist/pianist Gert van Hoef. Opwekkend en meditatief, om alle indrukken van de morgen te laten bezinken. Na afloop was er een gezamenlijke lunch.

jaartoespraak mr. Peter de Lange
VKB-lezing dr. René de Reuver
reactie drs. Jos Aarnoudse