Inlichtingenstaat_KB17_RPG

 

Raad voor de Plaatselijke Geldwerving
van de Protestantse Kerk in Nederland,

Werkadres: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, postbus 176, 3300 AD Dordrecht
Tel. 078 63 93 666
e-mail: info@kerkrentmeester.nl

 

Aan de colleges van kerkrentmeesters van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de actie Kerkbalans 2017

Dordrecht, maart 2017Geachte dames en heren,

Hierbij treft u de vragenlijst aan inzake de resultaten van de actie Kerkbalans 2017 in uw gemeente. De lijst is aanmerkelijker korter dan vorige jaren zodat het gemakkelijker is en minder tijd kost hem in te vullen.

Het streven van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving van de Protestantse Kerk in Nederland is om u zoveel mogelijk daadwerkelijke ondersteuning te geven bij uw plaatselijke geldwervingsactiviteiten in het kader van de actie Kerkbalans.

Deze ondersteuning kan pas tot zijn recht komen, wanneer wij beschikken over volledige en betrouwbare informatie van de gemeenten. Door het beschikbaar komen van deze gegevens, heeft onze Raad de mogelijkheid om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van o.m. de resultaten van de actie Kerkbalans 2017. Deze gegevens worden steeds meer gebruikt door gemeenten om hun resultaten met landelijke of provinciale gemiddelden te vergelijken.
U begrijpt dat wij daarvoor uitsluitend afhankelijk zijn van de door u verstrekte informatie. Daarom verzoeken wij u bijgaand vragenformulier in te vullen, in ieder geval het eerste deel, en zo mogelijk ook het tweede deel.

Vanzelfsprekend zal de informatie, die door middel van het formulier aan ons wordt verstrekt, door onze Raad niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De gegevens worden door onze Raad alleen gebruikt voor het maken van totaal-overzichten.

Het invullen van het formulier vraagt slechts even tijd. Wij vertrouwen erop dat u deze tijd ter beschikking wilt stellen waardoor onze Raad u in de toekomst nog beter van dienst kan zijn.

Indien mogelijk zouden wij het formulier graag vóór 7 april 2017 ontvangen.

De gegevens van de formulieren die dan binnen zijn kunnen worden gebruikt voor de eerste rapportage van de uitkomsten tijdens de Algemene Vergadering van de VKB op 22 april aanstaande. Maar neemt u de tijd voor het invullen, het is uiteindelijk belangrijker dat het formulier wordt ingezonden dan wanneer wij het ontvangen.

Hoogachtend,                                     

namens de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving,

Jan Schinkelshoek, voorzitter

Matthijs van Seventer, secretaris


DEEL 1: Inlichtingenstaat Kerkbalans 2017

 • Graag de volledige naam/titel van het college van kerkrentmeesters, bijvoorbeeld 'Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Kerkdorp".

 • Telefoonnummer voor eventuele vragen.
  Gebruik alleen cijfers.

  Het getoonde e-mailadres is bekend in ons systeem. U ontvangt hierop na verzending een e-mail met de door u ingevulde gegevens.


  U kunt uw gegevens aanpassen bij het kopje [Mijn account] in de website.

 • Hoeveel leden heeft uw gemeente per 1 januari 2016?

  Hoeveel leden telt de gemeente per 1 januari 2017?

 • Klik op het vak en kies vervolgens de actuele datum.

1. Toezeggingen en opbrengst Kerkbalans

 • Hoeveel is voor Kerkbalans 2016 toegezegd?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

  Welke opbrengst had Kerkbalans in 2016?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

 • Hoeveel is voor Kerkbalans 2017 toegezegd?
  Gebruik een geheel getal zonder komma of punten.

  Is er meer of minder toegezegd in 2017 ten opzichte van 2016?
  Klik op het vak en selecteer de zin die op uw gemeente van toepassing is.

 • Wat is volgens u de reden dat de toezeggingen in 2016 en 2017 zich zo verhouden?

2. Aantal bijdragers en toezeggers

 • Hoeveel bijdragers waren er bij Kerkbalans 2016?

  Hoeveel toezeggers zijn er bij Kerkbalans 2017?

3. Samenstelling inkomsten van de gemeente

 • De volgende vragen gaan over de inkomsten van uw gemeente over 2015 en 2016. De rubricering sluit aan bij de modellen jaarrekeningen zoals gebruikt voor de toezending aan het RCBB.
 • Gebruik voor alle vragen gehele getallen zonder komma en punten.

 • Bedrag actie Kerkbalans is onderdeel van levend geld. Pas op dit niet twee keer mee te tellen.

4. Erfstellingen en legaten

 • Regelmatig komt het voor dat gemeenten inkomsten genieten uit legaten en nalatenschappen van gemeenteleden. Hoeveel legaten en nalatenschappen ontving u in 2016?

  Welk bedrag ontving u in 2016 aan legaten en nalatenschappen?
  Wanneer u de vorige vraag met 0 hebt ingevuld kunt u hier ook 0 invullen.

DEEL 2: Aanvullende informatie inlichtingenstaat

 • Graag ook dit deel van de enquête invullen, aangezien dit soort gegevens verder nog nergens centraal wordt geregistreerd. Ze vormen dus de enige informatiebron voor de ontwikkeling van de financiële situatie van gemeenten, belangrijk voor (centrale) beleidsmakers, maar ook voor u als vergelijkingsmaatstaf voor de (ontwikkeling van de) financiële positie van uw eigen gemeente. Meedoen is dus van groot belang, en niet erg ingewikkeld (de gegevens kunnen rechtstreeks worden overgenomen van de modellen jaarrekeningen die u voor toezending aan het RCBB samenstelt).

5. Samenstelling uitgaven van de gemeenten

 • Graag alle bedragen in gehele getallen, zonder komma en punten.

  -

6. Speciale publiciteit rond Kerkbalans

 • Vaak blijkt dat in de plaatselijke gemeenten en kerken sprake is van grote vindingrijkheid en originaliteit betreffende de publiciteit die vóór en nà de actie Kerkbalans is gehanteerd.

  Wanneer in uw gemeente speciale edities van kerkbladen of bijzondere zelfgemaakte folders e.d. verschenen zijn, dan zullen wij het op prijs stellen daarvan één of meer exemplaren te mogen ontvangen, opdat andere colleges van kerkrentmeesters daarmee hun voordeel kunnen doen.

  Voor uw medewerking hiervoor zeggen wij u gaarne hartelijk dank.

  Voor gemeenten die hebben meegedaan aan de folderwedstrijd: uw folder is al in ons bezit.

 • Noteer de contactgegevens met wie contact voor het materiaal kan worden opgenomen. Onze voorkeur is een e-mail adres maar een postadres mag ook.

 • Dit is het einde van de vragenlijst. Klik onderaan op deze pagina op de knop [Formulier verzenden] om de vragenlijst af te sluiten.

  U ontvangt uw antwoorden per e-mail op het adres waarmee u bent ingelogd.

  Hebt u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via:

  telefoonnummer: 078 639 366 66

  e-mail: info@kerkrentmeester.nl

* Vereiste velden