Kerkbeheer januari 2014 - page 22

22
KERKBEHEER
heid daarvan zou de LOB zich
kunnen manifesteren, waarbij zij
ook met iets nieuws zou kunnen
komen.
Op een vraag over de visie van de
LOB inzake natuurbegraafplaatsen,
waarvoor de belangstelling steeds
groter wordt, deelt de voorzitter
mee dat deze begraafplaatsen lid
van de LOB kunnen zijn. Men kan
zich evenwel afvragen of de z.g.
natuurbegraafplaats nu zo erg veel
afwijkt van de overige begraafplaat-
sen. Op veel begraafplaatsen wordt
steeds meer aandacht besteed aan
groen en het idee van een wandel-
park. De LOB heeft een goede
relatie met de aanwezige natuurbe-
graafplaatsen, maar acht zich niet
het instituut om de markt hiertegen
te beschermen.
Bestrijdingsmiddelen
Tenslotte deelt de heer Van Mid-
woud mee dat Staatssecretaris
Mansveld aanvankelijk besloten
heeft om met ingang van 2017
gewasbeschermingsmiddelen
(bestrijdingsmiddelen) op openbare
terreinen (w.o. begraafplaatsen) te
verbieden. Nu heeft zij dat ver-
vroegd naar 2015. Ten aanzien van
verharding w.o. grint is het lastig om
dit te beheren. LOB heeft met VNG
contact gehad om na te gaan of
bereikt kan worden dat begraaf-
plaatsen gerangschikt worden onder
het begrip ‘recreatieterreinen’, want
hiervoor zal de maatregel eerst in
2017 ingaan.
Tenslotte wijst de heer Van Mid-
woud op een pilot van 9 gemeenten
over gebruikmaking van digitaal
verlof in het kader van begravingen.
Ook hierover is met de VNG contact
geweest en van die zijde is gesteld
dat alleen schriftelijk verlof voor
begraven op een wettelijke basis
stoelt.
Risico-inventarisatie & -evaluatie
De voorzitter sluit deze bijeenkomst
af en na een kort pauze geeft hij het
woord aan de heer J. Polman, die
een presentatie geeft over risico-
inventarisatie & -evaluatie (RI&E). De
heer Polman zet uiteen dat het bij
de RI&E gaat om het inzichtelijk
maken van alle gevaren en de
factoren die deze gevaren kunnen
beïnvloeden. Het gaat hierbij om de
begrippen: Veiligheid, Gezondheid
en Welzijn. Ondanks het feit dat
organisaties die uitsluitend met
vrijwilligers werken, zoals kerken,
niet verplicht zijn een RI&E op te
maken, is voor hen wel de ARBO-
regelgeving die de basis van de RI&E
vormt, van toepassing. Dat betekent
o.a. dat ook de vrijwilligers die een
begraafplaats beheren en exploite-
ren, gevaarlijke situaties wel inzich-
telijk moeten maken.
Hierna wijst de heer Polman op het
plan van aanpak en de daaraan
verbonden wettelijke verplichtingen.
Met betrekking tot de verantwoor-
delijkheid attendeert hij erop dat de
werkgever vrijwel altijd aansprake-
lijk is. Bij andere organisaties, zoals
verenigingen, stichtingen en
kerkelijke gemeenten, is dat het
bestuur, ondanks het feit dat iemand
anders vanuit het bestuur de
verantwoordelijkheid kreeg gedele-
geerd. Hij besluit met enkele
aandachtspunten, met name het
vrijwilligerswerk. Wanneer de
Arbeidsinspectie, die tot taak heeft
te controleren of bedrijven en
instellingen zich aan de wettelijke
voorschriften houden, een bijzon-
dere begraafplaats bezoekt en daar
gevaarlijke situaties ontdekt, kan
ook een kerkelijke gemeente een
forse boete oplopen, zo besluit de
heer Polman.
W
Woerdense Joodse
begraafplaats
in ere hersteld
De Joodse begraafplaats in Woerden
is in de afgelopen jaren gerestau-
reerd, zo meldt het Reformatorisch
Dagblad van 28 oktober 2013. Een
muur van ongeveer 2 meter hoog en
een poortgebouw onttrekken de
Joodse begraafplaats aan het zicht.
Onder het vallend blad rusten de
lichamen van 55 Joodse Woerdena-
ren. De gemeente herstelde in de
afgelopen tijd de muur en het poort-
gebouw. De dodenakker ligt op een
hoek van de stervorm van het oude
Woerden, vlak bij de singel, in het
Westdampark.
Dat in 1856 deze begraafplaats werd
aangelegd, had te maken met de
Joodse gevangenis in Woerden.
Omdat de gevangenen een koosjer
menu wilden, werden alle Joodse
wetsovertreders naar de Woerdense
gevangenis gebracht. Zo hoefde er
maar in één gevangenis koosjer
gekookt te worden. Joden die
stierven in de gevangenis werden
eerst begraven op de Joodse
begraafplaats in Gouda. In 1856
kreeg de Nederlands-Israëlitische
gemeenschap een stukje grond om
haar doden te begraven.
Tot 1925 was er rond de begraaf-
plaats een omheining van bomen en
struikgewas. Toen de Joodse
gemeente van Woerden werd
samengevoegd met die van Gouda
was uitbreiding niet meer noodzake-
lijk. Er werd een muur geplaatst en
het poortgebouw werd gebouwd.
De laatste zerk die erbij is geplaatst
dateert uit 1927. De grafstenen zijn
verouderd. Sommige zijn met een
stalen staaf verankerd in de grond
en van veel zerken zijn stukken afge-
broken.
Toen in 2010 met de restauratie
werd begonnen, werd ontdekt dat
de stenen erg afgebrokkeld waren.
De procedure om de muur goed te
restaureren en het verkrijgen van
vergunningen, duurde twee jaar. Dit
jaar is het poorthuis gerestaureerd
en begin oktober 2013 is de geres-
taureerde begraafplaats geopend.
W
Dorpskerk Vaassen
weer in gebruik
Het afgelopen najaar is de gereno-
veerde Dorpskerk in Vaassen weer in
gebruik genomen. Het gehele
liturgisch centrum is aangepast,
evenals het kerkinterieur. Naast het
gerenoveerde interieur is rondom de
hoofdingang een glazen tochtpor-
taal aangebracht. In Vaassen is het
kerkbezoek ’s morgens zo’n 200
mensen en ’s avonds 50. De herin-
richting kostte ongeveer
500.000,
aldus een bericht in Kerk Magazine
van september 2013.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...40
Powered by FlippingBook