Kerkbeheer mei 2013 - page 34

194
KERKBEHEER
inventariseren van alle Middelburgse
orgels. Gaandeweg werd de site
uitgebreid met de orgelhistorie van
het eiland Walcheren en Noord-
Beveland. In maart 2010 werd de
vernieuwde website gepresenteerd,
met als belangrijke bijdrage de
complete orgelhistorie van Schou-
wen-Duiveland.
Met het toevoegen van alle bekende
orgelgegevens van Zeeuws-Vlaande-
ren, Tholen en Sint-Philipsland, is de
website nu, na een periode van
zeven-en-een-half jaar voltooid.
Irnsumer orgel nu in
Zoeterwoude
Het Friesch Dagblad van 25 maart jl.
meldt dat in de Dorpskerk van
Zoeterwoude op 23 maart jl. het
orgel uit de voormalige hervormde
kerk van Irnsum in gebruik is
genomen. Tijdens de bijeenkomst
werd het instrument — inmiddels
rijksmonument — aan de aanwezige
gasten gedemonstreerd en door de
plaatselijke organisten ‘ingespeeld’.
Nadat de fusie tussen de hervormde
gemeenten van Irnsum en van
Raard-Poppingawier in augustus
2011 een feit was, besloot de
kerkenraad om het orgel te koop te
zetten. De eerste tekenen van verval
werden al zichtbaar en verdere
stilstand zou een nog grotere achter-
uitgang betekenen. Een advertentie
leverde twaalf reacties op. Omdat
Zoeterwoude het instrument de
gunstigste perspectieven kon
bieden, werd besloten het aan deze
kerkelijke gemeente te gunnen.
Onder leiding van orgelbouwer Van
Vulpen uit Utrecht werd in juli vorig
jaar door een grote groep vrijwilli-
gers begonnen met de demontage.
Bij de ingebruikname werd nog eens
benadrukt hoe jammer het voor
Irnsum is dat op deze wijze ook weer
een stukje van het kerkelijke leven is
afgebroken. “Tegelijk geeft het wel
heel veel voldoening dat het orgel
zo’n prachtige herbestemming heeft
gekregen en dat de nieuwe eigena-
ren het met zo veel enthousiasme
hebben aanvaard”. Komende zomer
zijn er al drie orgelconcerten
gepland en ook tijdens kerkopen-
stellingen zal het orgel gedemon-
streerd worden.
Hervormd centrum
Genemuiden wordt
opgeknapt
De hervormde gemeente Genemui-
den gaat het Hervormd Centrum aan
de Stuivenbergstraat renoveren en
uitbreiden. Het pand was tot eind
2012 in gebruik bij de hersteld
hervormde gemeente, aldus het
Reformatorisch Dagblad van 19
februari 2013.
Het pand, dat dateert uit het eind
van de jaren zeventig van de vorige
eeuw, is toe aan een opknapbeurt,
aldus de heer A. Riezebos, voorzitter
van het college van kerkrentmees-
ters en lid van de bouwcommissie.
„Het gebouw wordt uitgebreid, het
interieur gemoderniseerd en de
daken en de isolatie worden onder
handen genomen”. Het plan is om
een extra verdieping aan te bren-
gen, waarop twee vergaderruimtes
en een ontmoetingsruimte worden
gerealiseerd. Daardoor wordt het
gebouw met ongeveer 500 vierkante
meter uitgebreid. „We willen meer
ruimte creëren voor het jeugdwerk,
vergaderingen en andere bijeen-
komsten”.
De kerkdiensten, die nu nog in een
zaal van bejaardencentrum De
Meente plaatsvinden, zullen na de
verbouwing ook in het centrum
worden gehouden. Ook vergaderin-
gen en andere bijeenkomsten, die
nu nog deels in het wijkgebouw en
de grafkamer bij de kerk worden
gehouden, zullen straks in het
Hervormd Centrum plaatshebben.
De totale kosten worden geschat op
1,5 miljoen. Om de verbouwing te
kunnen bekostigen, zijn er verschil-
lende acties op touw gezet, zoals de
verkoop van Bijbels en een muziek-
diner. Mogelijk kan ook de verkoop
van het wijkgebouw aan de Prinses
Julianastraat bijdragen aan de
financiering. De bouwcommissie
hoopt begin mei met de werkzaam-
heden te starten en deze eind van
het jaar af te ronden.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook